fbpx

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy socialplace.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw
przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla
konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje
się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie
mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy
bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na
korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.      Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym socialplace.pl
prowadzony jest przez firmę Sędziak Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem: 0000746049, posiadającą: adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok, NIP:
9662123261, adres poczty elektronicznej: sklep@socialplace.pl, telefon: 502086765.
1.2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do
przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 11
Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
1.3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe
przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie
Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba,
której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz
prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4.      Definicje:
1.4.1.   DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2.   FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.3.   FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz
dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w
szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4.   KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub
zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5.   KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6.   KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i
hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7.   NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna
świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,
która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne
otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera
zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie
Internetowym.
1.4.8.   PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9.   REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod
adresem internetowym: socialplace.pl
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Paweł Sędziak prezes – firmy Sędziak
Sp. z o.o.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub
zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi
zmianami).
1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze
Sprzedawcą.
2.   USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1.      W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1.   Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech
kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2)
kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez
kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty
elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę
następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica,
numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty

elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców
niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru
NIP.
2.1.1.1.  Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do
Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres.
2.1.2.   Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna
się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego
koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu
przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza
Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu
Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego
momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w
tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami
dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne
jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i
nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz
danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i
sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących
konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1.  Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie
oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za
jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania
Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3.   Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce
„Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty
elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu
pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie
odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta
Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1.  Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego
żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: sklep@socialplace.pl lub też pisemnie na adres: ul. Warszawska 6 lok. 32,
15-063 Białystok.
2.2.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub
inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty
elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej
lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google
Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu:
1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików
Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w
sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie
dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz
osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze

stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o
charakterze bezprawnym.
2.4.      Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1.   Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez
Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu
Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została
wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.2.   pisemnie na adres: ul. Warszawska 6 lok. 32 15-063 Białystok;
2.4.3.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@socialplace.pl;
2.4.4.   Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę
jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5.   Usługobiorca zobowiązany jest dołączyć do reklamacji oryginał dowodu
zakupu (paragon lub faktura).
2.4.6.    Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
3.   WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w
Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w
złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu
będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za
transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można
ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na
stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za
pomocą Formularza Zamówień
3.3.1.   Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.
2.1.2 Regulaminu.
3.3.2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie
otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie
przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a
Sprzedawcą.
3.4.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej
Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na
stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o
której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo

utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego
Sprzedawcy.
4.   SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu
Umowy Sprzedaży:
4.1.1.   Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2.   Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
4.1.3.   Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.3.1.  Bank: Spółdzielczy Bank Rozwoju, Oddział w Szepietowie.
4.1.3.2.  Numer rachunku: 10 8769 0002 0156 5340 2000 0010
4.1.4.   Operatorem kart płatniczych jest TPAY.COM
4.1.4.1.  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą
przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu
TPAY.COM. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
4.1.4.1.1. Tpay.com – System płatności Tpay należy do spółki:
Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań
NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357
Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
4.2.      Termin płatności:
4.2.1.   W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności
elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania
płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2.   W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze
przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
5.   KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży
stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i
usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w
zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.4.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru
Produktu:
5.4.1.   Kurier48 (kurier pocztowy), płatne z góry lub za pobraniem.
5.4.2.   Kurier DPD, płatne z góry lub za pobraniem.
5.4.3.   Paczkomaty Inpost, płatne z góry lub za pobraniem.

5.5.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba
że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano
dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do
Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta
rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.   REKLAMACJA PRODUKTU
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

6.1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli
sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie
Cywilnym.
6.2.      Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady
Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w
zakładce „Reklamacja towaru”.
6.3.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1.   pisemnie na adres: ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok;
6.3.2.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@socialplace.pl;
6.4.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z
Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się
Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za
uzasadnioną.
6.6.      W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji
Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne
będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez
Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Warszawska
6 lok.32, 15-063 Białystok. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu
lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby
niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie,
po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym
Produkt się znajduje.
6.7.      Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma
wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o
którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od
Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu
po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art.
561[1] Kodeksu cywilnego.
7.   POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta
będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.g
ov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2.      Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń:
7.2.1.   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie
sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania
stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra
sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr
113, poz. 1214).
7.2.2.   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a
Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej
przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach
oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej.
7.2.3.   Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod
przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800
007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl.
8.   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
8.1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1.   pisemnie na adres: ul. Warszawska 6 lok 32, 15-063 Białystok;
8.1.2.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@socialplace.pl;
8.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w
załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na
stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Konsument może
skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1.   dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc
zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia
Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów,
które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu
Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z
Produktów;

8.3.2.   dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się
za niezawartą.
8.5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od
umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności
przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt
od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
8.6.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy
wraz z oryginałem dowodu zakupu (faktura lub paragon) lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował,
że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu
przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Warszawska 6
lok. 32, 15-063 Białystok.
8.7.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8.      Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które
obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1.   Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest
zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
8.8.2.   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3.   W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne
żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu
takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili
odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu
spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia
tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1.   (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na
rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą
wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem
świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji

konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w
której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia
jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której
przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której
przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca
nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego
przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu
do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są
nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w
zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub
okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane
na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9.   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1.      Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą
wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
9.2.      Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z
Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez
podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych
roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3.      W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo
ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty
w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności
oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4.      Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na
Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w
takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie
Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za
opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5.      W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient
nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu

nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z
tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje
wyłączona.
9.7.      W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może
wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy
stosownego oświadczenia.
9.8.      Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę
prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również
za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów
dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca
złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody
przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem.
9.9.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a
Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
10.       DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
10.1.    Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za
pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
10.2.    Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za
pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą
Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi Elektronicznej.
10.3.       Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
10.3.1.                  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
10.3.2.                  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe
płatności w Sklepie Internetowym.
10.4.    Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
10.4.1.                  pisemnie na adres: ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok;
10.4.2.                  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: sklep@socialplace.pl
10.5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy
Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem
możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży
lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na
stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
11.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2.    Zmiana Regulaminu:
11.2.1.                  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów
płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu.
11.2.2.                  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu
umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto)
zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został
prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu
skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem
obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
11.2.3.                  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu
umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany
Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych
Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian
Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już
składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy
Sprzedaży.
11.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25
grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach
konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne
właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Menu
Social Place - Agencja Social Media Białystok
error: Treści są chronione!